dissabte, 14 de juny de 2014

LA JOGUINA TERRIBLEHace algún tiempo viendo los ejercicios de dibujo que hacia Clariana de mano de su compañero José, sobre pájaros y aves, se nos ocurrió hacer una entrada con ellos, a modo de enviar a todos sus amigos una expresión directa suya.
Cuando nos pusimos  a la obra solo encontramos un faisan, Clariana no encontró el cuaderno de los pájaros.
De todos modos si había multitud de pequeños dibujos y pinturas de los que escogimos algunos para realizar esta entrada.
Al mismo tiempo como texto hemos incluido un cuento de Prudenci Bertrana, uno de los favoritos de Clariana.


LA JOGUINA TERRIBLE
A fi de curs, el pare, content de la bondat i aplicació del seu fill, volgué fer-li un present. Un amic va donar-li de consell que comprés al noiet una joguina útil que de gran li servís, i el bon menestral, després de molt medi­tar, va decidir-se per una capsa de pintures a l'oli.
Era una capsa d'home, de pintor de debò, grossa, molt grossa, de cor de noguera, amb el seu pany bufonet, de la qualla clau penjava lligada amb un cordill de la nansa de llautó que brillava com l'or.
A dintre, els tubs, posats de rengle, dormien inflats, amb la panxa plena, llançant reflexos de plata brunyida, embolicats del capdamunt amb uns papers de color en els quals hi havia imprès el nom de cada un. Després, un manat de pinzells i l'espàtula amb el mànec de fusta fina, els pots de llauna, les olieres, la barreta de carbó i el por­ta estudis plegadet dintre la tapa i sostingut per un llis­quet. No hi faltava res i el pobret xicot sentia una alegria immensa i ho palpava tot amb cert respecte, ensems que preguntava al seu pare, amb la curiositat impertinent de les criatures, per a què servien tots aquells estris.
Calgué cercar algú que li ho expliqués, perquè el pare ignorava completament la utilitat de totes aquelles coses.
Per sort, el noi trobà un amic que aprenia de pintar amb un mestre d'alguna anomenada, que li explicà l'ús de cada eina, usant un tecnicisme que l'emplenava d'ad­miració.
I cada diumenge s'ajuntaven els dos amics, i a dalt, a les golfes, en un quartet  no gaire clar, pintaven i pintaven amb el rabiós afany d'una afició que acaba de néixer. ­

El seu primer paisatge representava un prat sembrat  per pollancres, entre els quals es destacava una caseta de roja teulada i persianes verdes.
Fou desflorada la capsa; els tubs van perdre llur ~bri­llantor; els mànecs dels pinzells, llur blanc de palla; i so­bre l'aristocràtic noguer hi anà a caure alguna pinzellada mal dirigida, que el noi fregava amb paternal sol·licitud.
Tot començant aquell estudi la mà li tremolava i el cor li bategava de pressa: sentia l'emoció que sol sentir-se fent la primera carícia a la donzella objecte del nostre pri­mer amor.
Amb tot, veia que aquell assaig no li anava gaire bé. Ja s'hi assemblava una mica, al model, però hi havia quelcom que no acabava de sortir-li, i, febrós, apilonava color i més color dessobre la paleta, ho empastifava tot, tornava a netejar-ho, i, una mica marejat per la ferum de l'oli, plegava per tornar-hi més tard amb més tossude­ria.
Han passat molts anys, tants, que el temps, amb sa mà invisible, ha cobert de cendra els cabells d'aquell xicot, abans negres i llustrosos, i ha creuat el seu front de tris­tes arrugues.

 La capsa també ha envellit: negrosa de fora, a dintre està materialment coberta de pinzellades de tots colors que formen un crostisser gris i repugnant. Les pinzella­des que ara se li escapen, ja no les neteja; al contrari, fins s'hi estudia; moltes vegades hi refrega els pinzells amb ràbia per netejar-los d'algun color que li resulta antipàtic.
Va prendre tanta afició a entretenir-se amb aquella jo­guina, que ha acabat per no saber fer altra cosa, i ara amb ella manté una petita nissaga: dues nenes de cames   primes i cabells fins a la cintura i un nen grassonet i ros   com les espigues en el mes de juny.
Emperò, quins mals de cap passa el pobre per aconten­tar el públic, aqueixa bèstia famolenca de coses dolentes, que paga i menysprea el que procura entretenir-la!
Viu ignorat, perdut entre la multitud de gent que no  són gran cosa, treballant amb plena consciència del seu embrutiment.


De vegades sent ganes de jugar, como quan era noi, amb aquella capsa, i va al camp content, alegre, cantant' per dintre: farà art vertader, pintarà alguna cosa que no agradarà a ningú, però que calmarà l'afany que sent d'ésser sincer; dirà una petita veritat innocent, senzilla; i el ple de joia veient el cel, les muntanyes, les arbredes, mentre sent en el seu braç el pes dolç d'aquella joguina companya inseparable de la seva atzarosa existència.
I obre aquella capsa, i el seu esguard es fixa en la tela que espera, blanca i pura, que la fecundi la poderosa ale­nada del geni; i llavors brollen il·lusions en el cervell del pobre artista. Comença la tasca, i van creixent les il·lusions: serà ­bonic el que farà, serà de primera; però, ai! com el primer dia que pintava els pollancres verds i la teulada roja, sempre hi ha alguna cosa que no vol sortir-li. Plega de  ­treballar amb tristesa i tanca dintre la capsa un altre desengany, i la seva cara pren una expressió de resignada melangia.
N’ha tancades tantes, de desil·lusions, allí dintre!
EIs seus fills el rodegen moltes vegades quan ell treballa i sentint que entre ells diuen amb candorosa admiració: Està mòlt bé! En sap molt, el papà!", les llàgrimes volen escapar-se-li. Són els únics que l'admiren!
Els te prohibit que toquin cap pinzell ni que agafin la paleta i s’esgarrifa cada vegada que li demanen un llapis per fer ninots: sembla com si demanessin una ampolla d’àcid prússic per jugar.
Els estima massa i no vol fer-los desgraciats: a tots els fa apenndre de comptes, i, per entretenir-se, a les noies els compra balances i coixinets de  puntes, i al noi li regala casulles per si de cas.
UN TERRIBLE  JUGUETE
Un fin de curso, contento de la bondad y aplicación de su hijo, su padre, quiso hacerle un regalo. Un amigo le aconsejo que comprara al muchacho un juguete útil que pudiera serle útil de mayor, y el buen menestral, tras  mucho meditar, se decidió por una caja de pintura  al oleo.

Era una caja de adulto, de pintor de verdad, grande, muy grande, de nogal, con su bonita cerradura, cuya llave  pendía de un cordel atado a la  maneta de latón que brillaba como el oro.
Dentro, los tubos, puestos en fila, dormían hinchados, con la barriga llena, lanzando reflejos de plata bruñida, envueltos con unos papeles de color en los cuales había imprimido el nombre de cada uno. Después, un hatillo de pinceles y la espátula con el mango de madera fina, los botes de lata, las aceiteras, el carboncillo y el porta estudios  doblado dentro la tapa y sostenido por un listón. No faltaba nada y el  pobre  muchacho sintió una alegría inmensa y lo palpaba todo con cierto respeto, mientras  preguntaba a su padre, con la curiosidad impertinente de los niños, para que servían todos aquellos enseres.
Hubo que buscar a alguien que se lo explicara, porque el padre ignoraba completamente la utilidad de todas aquellas cosas.
Por suerte, el chico encontró un amigo que aprendía pintura  con un maestro de alguna fama, y que le explicó el uso de cada herramienta, usando un tecnicismo que lo llenaba de  admiración.
Y cada domingo se juntaban los dos amigos, y, en un cuarto no muy claro, arriba  en las buhardillas, pintaban y pintaban con el  rabioso ímpetu de una afición que acaba de nacer.  Su primer paisaje representaba un prado sembrado por chopos, entre los cuales se destacaba una casita de rojo tejado y persianas verdes.

Fue  desflorada la caja; los tubos perdieron su  patina de brillo; los mangos de los pinceles, su blanco de paja; y sobre la aristocrática  noguera cayó alguna pincelada mal dirigida, que el chico limpiaba con paternal aplicación.
Al empezar un estudio la mano le temblaba y el corazón le latía deprisa; sentía la emoción que suele sentirse haciendo la primera caricia a la doncella objeto de nuestro  primer amor.
Con todo, veía que aquel ensayo no  iba  bien. Se asemejaba un poco, al modelo, pero había algo que no acababa de salir, y, enfebrecido, apilaba color y más color  sobre la paleta, lo embadurnaba todo, volvía a limpiarlo, y,   mareado por las emanaciones de los oleos, se detenia para volver más tarde con tozudez.
Han pasado muchos años, tantos, que el tiempo, con su mano invisible, ha cubierto de ceniza los cabellos de aquel muchacho, antes negros y lustrosos, y ha cruzado su frente de tristes arrugas.
La caja también ha envejecido: ennegrecida por fuera, su interior está materialmente cubierto de pinceladas multicolores que forman una amalgama   gris y repugnante. Las pinceladas que ahora cuando se le escapan, ya no las limpia; al contrario, muchas veces restriega  los pinceles con rabia sobre ellas para limpiarlos de algún color que le resulta antipático.
Tomó tal afición a entretenerse con aquel juguete, que  acabó sin saber hacer otra cosa, y ahora con ella mantiene su pequeña familia: dos niñas de piernas delgadas y cabellos hasta la cintura y un niño  rubio gordito como las espigas en el mes de junio.
Pero qué dolores de cabeza pasa el pobre para  agradar el público, esa bestia hambrienta de cosas malas, que paga y desprecia al que procura entretenerla.
Vive ignorado, perdido entre la multitud de gente que no son gran cosa, trabajando con plena conciencia de su embrutecimiento.

  A veces sintiendo ganas de jugar, como cuando era chico, con aquella caja,  va al campo contento, alegre, cantando para sus adentros: hará arte verdadero, pintará algo que no gustará a nadie, pero que calmará el afán que siente de ser sincero; dirá una pequeña verdad inocente, sencilla; y lleno de alegría viendo el cielo, las montañas, las arboledas, mientras sintiendo en su brazo el peso dulce de aquel juguete inseparable compañera de su  azarosa existencia. 

  Y abre la caja, y su mirada se fija en la tela que espera, blanca y pura, que la fecunde el poderoso aliento del genio; y entonces brotan  ilusiones en el cerebro del pobre artista. Empieza la tarea, y van creciendo sus ilusiones: será el más bonito el que haga, será de primera; pero, ¡ay!, como en el primer día que pintaba los chopos verdes y el tejado rojo, siempre hay algo que no quiere salirle. Deja el trabajo con tristeza y cierra dentro la caja, otro desengaño, y su cara toma una expresión de resignada melacolia.
  ¡Ha cerrado tantas, ilusiones, allí dentro!
   Sus hijos le rodean muchas veces cuando trabaja y sintiendo que entre ellos dicen con candorosa admiración: “¡Está muy bien!, ¡sabe mucho, el padre!", sus lágrimas quieren brotar. ¡Son los únicos que le admiran!
  Les tiené prohibido que toquen ningún pincel ni que cojan la paleta y se asusta cada vez que le piden un lápiz para hacer dibujos: parece como si le pidieran una botella de ácido prúsico para jugar.
  Los quiere demasiados y no desea hacerlos desgraciados: a todos les hace estudiar  de números, y, para entretenerse, a las chicas las compra balanzas y cojines de bolillos de puntas, y al chico le regala  casullas por si acaso.

  Prudenci Bertrana i Compte